Skola • Skolēni • Skolotāji • Vecāki • Sabiedrība • Izglītība
Atvērta, dinamiska, konkurētspējīga, demokrātiska skola mainīgā sabiedrībā *
Radošums * Iniciatīva * Mūžizglītības pamati * Sadarbība * Jaunākās tehnoloģijas un pētnieciskā darbība

 Laipni aicināti mācīties Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskolā

1.-12.KLASĒS

2017./2018.mācību gadā skolā mācās 531 skolēns

Uzņemam skolēnus visās klasēs

Mūsu skolā pieaug skolēnu skaits (vairāk skatīt)


1.-12.klasēs jau 531 skolēns

10.-12.klasēs  skolēnu skaits -91 skolēns (16.09.2017)

01.09.2017.


Video: 

21. gadsimta skola - Lielvārde


Mūsu vidusskola ir atvērta, dinamiska, konkurētspējīga.

 • Kvalitatīva dabaszinātņu apguve,
  kvalitatīva un padziļināta svešvalodu  apguve 10.-12.klasē,
  padziļināta matemātikas apguve 12.klasē
   kvalitatīva sociālo zinātņu apguve,
  Zinātniski pētnieciskā darba izstrāde 10.-11.klasē, 
  nodrošina mūsu absolventu iestāšanos visās Latvijas augstskolās,  dod iespēju skolēniem būt konkurētspējīgiem, radošiem savā karjeras izglītībā un personības izaugsmē.

Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošās programmas apguve nodrošina skolēnam zināšanu, prasmju un iemaņu kvalitāti, konkurētspēju, pozitīvu motivāciju mūžizglītībā un uzņēmību darba tirgū.

Mūsu prioritātes

 • Jaunāko tehnoloģiju izmantošana mācību priekšmetu apguvē ir mūsu prioritāte.
 • Uz radošumu un izziņu vērsts izglītības process. Zināšanas kā vērtība ir mūsu prioritāte.
 • Zinātniski pētnieciskā darba iemaņu apgūšana un sava talanta izpausme skolas un ārpusskolas izglītojošos pasākumos ir mūsu prioritāte.

Atbalsts skolēniem:

 • Mūsu skolas skolēniem ir iespēja aktīvi līdzdarboties dažādos valsts un ārzemju projektos, parādīt savas zināšanas un prasmes citiem, kā arī iegūt labāko pieredzi sadarbībā ar augstskolu pasākumiem un aktivitātēm, līdzdarboties sabiedrības un kultūrvides aktivitātēs, veidot uzņēmīgu un atbildīgu personību. 

 • Par sasniegumiem mācībās pašvaldība piešķir naudas balvas, stipendijas.

 • Sporta centra bāze teicamām fiziskajām aktivitātēm.
 • Daudzpusīgas interešu izglītības programmmas.
 • Dalība VIDES programmas un jaunsardzes aktivitātēs.
 • Dalība starptautiskajās skolēnu apmaiņas programmās.
 • Mācību ekskursijas uz Latvijas uzņēmumiem
 • Sadarbība ar UNESCO dabaszinību jomās.
 • iespēja piedalīties dažādos klases projektos (vides izglītība, dabaszinātnes, valodniecība, kultūra, ZZ čempionāti, sporta aktivitātēs;

 • Bezmaksas transports novadā - skolēnu autobuss.
 •  B kategorijas šoferu apmācības kursa programma ( no 18 gadiem 11. vai 12. klasē)

 • nodarboties satiksmes noteikumu pulciņā, kārtot riteņbraukšanas tiesības

 • Skolas sasniegumus un vidusskolas mācību priekšmetu reitingu rādītājus var apskatīt sadaļā Skolas sasniegumi. 


Lielvārdes novada svētku gājienā


XI LATVIJAS SKOLU JAUNATNES DZIESMU UN DEJU SVĒTKI


skatīt vairāk:

https://www.facebook.com/lielvardesnovadssvetkos?fref=nf


Jaunumi

Apsveicam un lepojamies ar

3.klases skolnieku Aleksi Jozuu – iegūts

II pakāpes diploms un Lielā stāstnieka tituls

XXI valsts stāstnieku konkursā „Teci, teci, valodiņa”;

12. klases skolnieci Agniju Putniņu -  iegūts

I pakāpes diploms un Dižās stāstnieces tituls

XXI valsts stāstnieku konkursā „Teci, teci, valodiņa”.

Paldies skolotājām Ilgai Vetšteinai un Laimai Prekelei!

11.b skolnieci Lauru Lazdiņu – iegūta 3.vieta

Ogres, Ķeguma un Lielvārdes novadu angļu valodas olimpiādē.

Paldies skolotājai Sandrai Trencei!

 8.klases skolnieku Matīsu Līdumu – iegūta Atzinība Ogres, Ķeguma un Lielvārdes novadu 7. – 8. klašu skolēnu konkursā „Iepazīsim Latvijas pilsētas: Zemgales pilsētas, to krāšņums un daudzveidība”.

Paldies skolotājai Indrai Narutavičai!

APSVEICAM UN LEPOJAMIES

ar 9.b klases komandu “Lielvārdes sargi” (Didzis Nemme, Paula Nemme, Dženeta Tarta, Katrīne Silanagle, Undīne Bruģe, Madara Teivāne, Klāvs Kaspars, Niks Gustavs Ozoliņš, Eduards Grizāns, Jēkabs Sirsniņš, klases audzinātāja – Biruta Rutka) ar izcīnīto 1. vietu un ceļojošo kausu Andreja Pumpura muzeja pasākumā “Lāčplēša spēka mantinieki”;

 ar 9.a klases komandu “Latvijas dzintars” (Marta Voloha, Elīza Ļaksa, Glorija Sidorova, Agnese Alda Avdeviča, Linda Simoneta Grudule, Zanda Jefremova, Melānija Mikožāne, Agnese Neretniece, Roberts Ruskuls, Niks Kazenko, Jānis Ceimers; klases audzinātāja Jolanta Zarāne) ar izcīnīto 2. vietu Andreja Pumpura muzeja pasākumā “Lāčplēša spēka mantinieki”;


 ar Asnati Vadzišu 9.a klase, Katrīnu Skudru 11.a klase, Adeli Preimani 11.b klase un Lieni Začesti 11.a klase (skolotāja Sarmīte Lazdiņa) ar veiksmīgo dalību Latvijas kultūras kanona konkursā “Kultūras kanona vēstis Latvijas nākošajā simtgadē” Vidzemes reģionā;

 ar Aleksi Jozuu 3.a klase (skolotāja Ilga Vetšteina), Agniju Putniņu 12. klase (skolotāja Laima Prekele) ar iegūto Lielā stāstnieka titulu (izvirzīti dalībai Latvijas konkursā) un Alisi Luīzi Zīliņu (skolotāja Laima Prekele), Andreju Ceimeru 2.c klase (skolotāja Ingrīda Mūrniece) ar iegūto Lielā stāstnieka titulu Piedaugavas novada stāstnieku konkursā “Teci, teci valodiņa”. Skolēnu regulāro pārvadājumu maršruta papildinājuma grafiks:

  Skolēnu autobusa marsruta_papildinajums__1_.docx

Karjeras nedēļa “Pielaiko profesiju” Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskolā 

Realizējot karjeras izglītības programmu, šogad Lielvārdes novadā no 09.10.2017.līdz 13.10.2017. norisinājās karjeras nedēļa.

Karjeras nedēļas mērķis ir palīdzēt  izglītojamiem  veidot priekšstatu par aktuālām, pieprasītām profesijām un saprast  izvēlētās profesijas piemērotību izglītojamā spējām un interesēm.

Uz E.Kauliņa Lielvārdes vidusskolu, piedalīties karjeras nedēļā “Pielaiko profesiju”, tika uzaicināti dažādu jomu speciālisti, kas izglītojamos iepazīstināja ar ļoti interesantām profesijām. Par savu ikdienas darbu, darba vidi, pienākumiem, profesijas pozitīvajām un ne tik pozitīvajām pusēm stāstīja logopēds, medmāsa, psihologs, policists, jurists, astrologs, ārsta palīgs, kinologs, fotogrāfs, tūrisma gids, interjera dizainers, loģistikas jomas pārstāvis un farmaceits.

Izglītojamiem bija iespēja uzdot speciālistiem visdažādākos jautājumus par interesējošo profesiju, kā arī uzzināt par nepieciešamo  izglītību, amata pienākumu veikšanai.

Vairāku speciālistu klātbūtni un dalīšanos profesionālajā pieredzē  varēja nodrošināt ar Eiropas savienību fondu darbības programmas ,,Izaugsme un nodarbinātība’’ 8.3.5. specifiskā atbalsta mērķa ,,Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādes’’ projekta Nr. 8.3.5.0/16/1/001 ,,Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs’’ atbalstu.

Liels paldies arī sākumskolas izglītojamo vecākiem par atsaucību un atrasto iespēju atnākt uz skolu, lai pastāstītu izglītojamiem par savu darba un profesionālo pieredzi!

 

Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskolas

pedagogs karjeras konsultants Inguna Kaniņa

vairāk..

vairāk ....lielvarde.lv

skolas jaunumos


5. - 8. klašu pašpārvaldes PREZENTĀCIJA:

Prez_5-8_pasparvalde.pptx

Jaunumos


APSVEICAM UN LEPOJAMIES!

Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskolas komanda izcīnījusi pirmo vietu Latvijas Kultūras kanona konkursā vidusskolēniem "Kultūras kanona vērtības Latvijas simtgadei" Vidzemes reģionā.

skatīt vairāk jaunumi

Pateicības diena skolā


Latvijas 40. skolēnu zinātniskā konference

skatīt vairāk

Izglītības ziņas  * Lielvārdes novads


Skolā realizē projektus - "Skolas piens" un "Skolas auglis"

Lielvārdes novada Sporta centrs sadarbībā ar skolu.

http://sportslielvarde.lv/


Skolas komanda projektā "Samsung Skola nākotnei" finālā veiksmīgi prezentēja skolas pilotprojektu "Mēs Lielvārdē varam labāk".

 vēlams apskatīt visu video....

Aktuāli

Skola piedalās Grindex fonda zinātnes un izglītības atbalsta projektā "Es augu vesels"

Ikgadējā skolu veselības projektā ar Grindeks fonda Zinātnes un izglītības atbalstu piedalījās 43 skolas, projekta ietvaros 1998 skolēni ir darbojušies un uzzinājuši vairāk par dažādām ar veselību saistītajām tēmām. Šogad Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskola nolēmusi aktīvi turpināt un ieviest skolēnu izglītošanā 2. un 3. moduli. Skola 8. oktobrī piedalījās projekta konferencē. Projektā piedalās: skolotāja Indra Narutaviča, skolotāja Jolanta Roga, skolas direktors Aigars Kruvesis.

.


   
Veidots ar Mozello - labo mājas lapu ģeneratoru.

 .