Skolas mācību darba sasniegumi
Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskola


Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskola - 2015

Draudzīgā aicinājuma skolu reitingā nominācijā Dabaszinības (izaugsme) 3. vieta2014.gads

Lielvārdes vidusskolas 2014. gada eksāmenu rezultāti starp bijušā Ogres rajona 7  vidusskolām:

1. vieta – bioloģija

2. vieta – angļu valoda

2. vieta – vēsture

2. vieta – latviešu valoda

3. vieta – fizika


Skolu reitingi par 2014. gadu

„Skolu reitings” : skolēnu sekmes centralizētajos eksāmenos

Vidusskolas absolventu rezultāti

Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskola pilsētu skolu grupā - 27. vietā (valstī kopumā 354 vidusskolas)

Matemātika  88.v.
Latviešu valoda un literatūra 16.v.
Angļu valoda  24.v.
Bioloģija 15.v.
Fizika 21.v.
Ķīmija ak
 Nominācija dabaszinības - 13.v.
Vēsture  6.v.
Krievu valoda 27.v.

ak- ārpuskonkursa

http://www.konkurss.lv/da_eks/grupa.php?g=2014&gr=3&b=99&r=0

Salīdzinoši :

2009.gadā - 112. vieta

2010. gadā- 99. vieta

2012. gadā - 80. vieta

2013.gadā- 69 . vieta

2014.gadā - 27 vieta

Nominācija "Skolas izaugsme"-

19. vietā valstī pilsētu skolu grupā

Vērtē skolas izaugsmi 2 gadu laikā un esošais gads. Labākie sasniegumi: ( vieta pilsētu grupā)- izaugsmes rādītājs

Matemātika  45.v.
Latviešu valoda un literatūra 11.v.
Angļu valoda 40.v.
Bioloģija 18v.
Fizika 7.v.
Ķīmija     ak
  Vēsture   3.v.
Krievu valoda 6.v.

Aktualitātes

EDGARA KAULIŅA LIELVĀRDES VIDUSSKOLAS IZGLĪTOJAMO DALĪBA OLIMPIĀDĒS, KONKURSOS

2016./2017. MĀCĪBU GADĀ

skatīt vairāk: olimpiades_16_17.pdf


Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskolas izglītojamo dalība olimpiādēs, konkursos 2015./2016. mācību gadā

skatīt vairāk: olimpiades_15_16-1.docx


Lai aktivizētu pedagogu metodisko darbību kā radošo procesu un lai dalītos ar pieredzi, izstrādājot un apkopojot metodiskos materiālus, Valsts izglītības satura centrs (VISC)  sadarbībā ar pašvaldībām organizēja metodisko darbu konkursu - izstādi “Manas mājas” vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas interešu izglītības pedagogiem.

I pakāpi ieguva Jolanta Zarāne (E.Kauliņa Lielvārdes vsk.) ar darbu “Filca auduma čības”;

4.-6.klašu grupā 2.vietu ieguva Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskolas 5.klašu skolēnu kopdarbs “Mājas čības”, skolotāja Jolanta Zarāne;


Krievu valodas (svešvalodas) olimpiādes 10. - 12. klasei rezultāti

2016. gada 29. janvārī Ogres Valsts ģimnāzijā notika Ogres, Lielvārdes un Ķeguma novadu skolu krievu valodas (svešvalodas) olimpiāde 10. - 12. klasei. Atbilstoši skolēnu zināšanu un valodas lietojuma prasmju līmenim skolēnu sniegumu žūrija vērtēja divos līmeņos (A un B.)

Lielvārdes novadu pārstāvēja Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskolas skolēni.

A grupā atzinību ieguva Glorija Leškeviča, Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskolas 12.klases skolniece (skolotāja Sarmīte Štekele);

B grupā 3.vietu ieguva Anastasija Nazarova, Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskolas 10.klases skolniece (skolotāja Sarmīte Štekele).

Sveicam Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskolas dalībnieces un skolotāju Sarmīti Štekeli ar sasniegumiem olimpiādē!
  • 12. kl. svešvalodu CE notiek skolēnu pavasara brīvlaikā

Ņemot vērā 2014. mācību gada centralizēto eksāmenu rezultātus 12. klasēm,Neatkarīgā izveidojusi 100 labāko vidusskolu topu (tika vērtēts arī profesionālo skolu sniegums).

Lai arī skolas sniegtās izglītības kvalitāti neraksturo tikai eksāmenu vērtējumi, tomēr tos savā ziņā var uzskatīt par katra skolēna un viņa pedagogu kopējo darba rezultātu, parādot, cik labi audzēknis ir apguvis vielu un cik veiksmīgi skolotājam izdevies viņam to iemācīt.

Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskola iekļuvusi 100 vidusskolu skaitā

85. Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskola

87. Ķeguma komercnovirziena vidusskola

99. Ogres 1. vidusskola


Atjaunots Ata Kronvalda fonda izstrādātais skolu reitings. To veido, vērtējot skolas audzēkņu sasniegumus zinātnisko darbu konferencēs, mācību priekšmetu valsts un atklātajās olimpiādēs un radošajās skatēs.
Nosauktas TOP 10 mazās labākās skolas un TOP 10 lielās labākās skolas Latvijā

45.vieta  E. Kauliņa Lielvārdes vidusskola;

Skolēnu sasniegumi  2016.gads

2016. gada 14. janvārī Ogres ģimnāzijā notika vēstures olimpiāde 9. un 12. klasei.

Lielvārdes novadu olimpiādē pārstāvēja Lēdmanes pamatskolas, Lielvārdes pamatskolas, Jumpravas vidusskolas un Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskolas 9. un 12.klašu skolēni. Priecājamies par Lielvārdes novada skolēnu rezultātiem:

9. klašu grupā

Atzinību ieguva Laura Lazdiņa - Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskolas 9. klase (skolotāja Ina Mārcēna) 


2016. gada 10. februārī Lielvārdes pamatskolā norisinājās Lielvārdes un Ķeguma novadu alternatīvā vizuālās mākslas olimpiāde 1.- 9. klasei. Šī gada tēma - “Manas mājas“. Skolēnu darbus vērtēja divās grupās: A grupā – skolēni, kuri vizuālo mākslu apgūst vispārizglītojošā skolā, B grupā - skolēni, kuri mācās arī mākslas skolās. Skolēnu darbus vērtēja neatkarīga žūrija.

Rezultāti:

1.vieta ( A grupā)

Sandrai Vinokurovai, Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskola, 8.klase (skolotāja Aina Zagorska);


1.vieta ( B grupā)

Katei Volkovai, Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskola, 3.klase (skolotāja Zanda Ziņģe);

2.vieta ( A grupā)

Elīnai Ludboržai, Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskola, 9.klase (skolotāja Aina Zagorska);

 2.vieta ( B grupā)

Renātei Stepiņai, Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskola, 1.klase (skolotāja Judīte Vaivode);

3.vieta ( A grupā)

Santai Krasovskai, Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskola, 2.klase (skolotāja Maira Dāliņa);


2014./2015.mācību gadā

Olimpiādes_konkursi_2015.docxskatīt:

http://www.lielvarde.lv/page/954


piektdiena, 15. maijs 2015

Apbalvo skolu olimpiāžu un konkursu uzvarētājus
Citi sasniegumi

Veiksmīgi veikts darbs interešu izglītības pieejamībā un izglītojamo ārpusstundu aktivitātēs. Jaunieši aktīvi iesaistījušies patriotiskās audzināšanas pasākumos: 11. novembra piemiņas pasākums, Patriotisko dziesmu konkurss (visām klasēm) un ierindas mācības skate (7-9.klasēm). 

Lielvārdes vidusskolā tika organizētas starpnovadu skolu pašpārvalžu sporta spēles un jau par tradīciju kļuvušais ikgadējais pasākums „Nāc un eksperimentēt sāc!”.

http://www.lielvarde.lv/page/28?c_id=14&v_id=71&qPage=3

 Lielvārdes vidusskolas izglītojamie regulāri piedalās valsts skolēnu zinātniski pētnieciskajās konferencēs. Vairāki izglītojamie ar panākumiem piedalījušies LZA Latvijas UNESCO Jauno dabas pētnieku aktivitātēs.

Skolā strādā 3 skolotāji – autori mācību grāmatām ģeogrāfijā, latviešu valodā, fizikā. Izveidojusies laba sadarbība ar apgādu «Lielvārds».

2013. gada janvārī Draudzīgā aicinājuma balvu  pasniegšanas pasākumā par izciliem sasniegumiem piešķirta skolai un tās absolventei Anetei  Kristai Salmanei  nominācija  un medaļa „Absolvents”.

2012.gada martā skolu apmeklēja LR Saeimas Izglītības komisijas deputāti (Saeimas izglītības komisijas izbraukuma sēde )http://www.lielvarde.lv/page/28?c_id=14&v_id=117&qPage=3

, kuri iepazinās ar dabaszinību projekta rezultātiem un materiālo bāzi. 2013.gada septembrī skola prezentēja atklātās stundas bioloģijā un fizikā, savu pieredzi dabaszinību projekta realizēšanās un materiāli tehnisko bāzi LR Izglītības ministram V. Dombrovskim, LR Ekonomikas ministram D.Pauļukam, IZM vadībai (http://www.youtube.com/watch?v=d_3-xQkWOJ8, http://www.lielvarde.lv/page/28?c_id=14&v_id=236&qPage=1,

http://www.lielvarde.lv/page/21?id=21&action=showpicture&p_id=11528&g_id=208
Veidots ar Mozello - labo mājas lapu ģeneratoru.

 .