Valsts pārbaudes darbi

Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskola


Valsts pārbaudes darbi

  • Ministru kabineta 2013. gada 17. decembra noteikumi Nr. 1510 „Valsts pārbaudījumu norises kārtība”
  • Ministru kabineta 2010. gada 6. aprīļa noteikumi Nr. 335 „Noteikumi par centralizēto eksāmenu saturu un norises kārtību”
  • Ministru kabineta 2003. gada 11. marta noteikumi Nr.112 „Kārtība, kādā izglītojamie atbrīvojami no noteiktajiem valsts pārbaudījumiem”
  • Ministru kabineta 2014. gada 20. maija noteikumi Nr. 248 „Noteikumi par valsts pārbaudes darbu norises laiku 2014./2015. mācību gadā” (pielikumā: organizēšanas termiņi, grafiks)


Diagnosticējošais darbs dod iespēju iegūt drošus un ticamus datus par mācību priekšmetu standarta prasību apguvi, kas ļauj spriest par skolēnu gatavību apgūt šos mācību priekšmetus 4.klasē. Šī informācija var būt saistoša ne tikai skolotājiem, bet arī skolēnu vecākiem un citiem interesentiem.

http://visc.gov.lv/vispizglitiba/eksameni/dokumenti/metmat/2013_2014_ddarbs_sakskola_analize.pdf


http://visc.gov.lv/vispizglitiba/eksameni/dokumenti/metmat/2014_2015_ddarbs_dabzin_9kl_analize.pdf

Izvilkums no MK noteikumiem

Par diagnosticējošajiem darbiem 2017./2018.mācību gadā Valsts pārbaudes darbu uzdevumi

Iepriekšējo gadu valsts pārbaudes darbi šeit - visc.gov.lv.


Interaktīvi materiāli pašmācībai bioloģijā, fizikā, matemātikā, ķīmijā šeit - www.dzm.lu.lv.

 


Veidots ar Mozello - labo mājas lapu ģeneratoru.

 .