Metodiskā padome
Skolas metodiskā padome • Skolotāju tālākizglītība • Starpnovadu metodiskais darbs • Labās prakses piemēri

Metodiskā darba galvenie virzieni 2017./2018. mācību gads

1. Mācību stundas plānošanas pilnveidošana atbilstoši izglītojamo spējām, mācību priekšmetu standartiem un programmām.
2. Mācību procesa izvērtēšana un pilnveidošana, izmantojot mācību rezultātu analīzi.

3.  Izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas sistēmas nostiprināšana.

4.  Pedagogu radošās darbības un savstarpējās pieredzes apkopošana un popularizēšana (atklātās stundas, metodiskās izstrādnes, Labās prakses piemēri).

 5. Pedagogu iesaistīšanās projektos un tālākā profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanā un pilnveidošanā. Mūsu sporta skolotāji pilnveido zināšanas seminārā
Starpnovadu metodiskais darbs

Metodiskās apvienības

PEDAGOGU METODISKĀS APVIENĪBAS - koleģiālas Lielvārdes un Ķeguma novadu izglītības iestādēs strādājošu pedagogu grupas, kas aptver noteiktas specialitātes pedagogus, izglītības iestāžu direktorus un direktoru vietnieku grupas.

Metodiskās apvienības īsteno metodisko darbību Lielvārdes un Ķeguma novados.


Metodiskās apvienības risina jautājumus par pedagogu profesionālās meistarības pilnveidi, mācību metodisko materiālu izvēli un izstrādi, rekomendāciju izzina un popularizē  labāko pedagoģisko pieredzi.

Metodisko apvienību darbu koordinē Lielvārdes novada izglītības speciālists.


Mācību gada noslēgumā pedagogi dalās pieredzē un prezentē metodiskos darbus

 Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskolā Lielvārdes un Ķeguma pedagogi tikās metodisko darbu – labās prakses piemēru skates noslēguma pasākumā. Ar saviem darbiem pedagogi pierādījuši, ka darbā ar bērniem un jauniešiem viņi iegulda savu sirds siltumu un mīlestību, taču pamatā tam visam ir milzīgs, pašaizliedzīgs darbs. Avots: http://www.lielvarde.lv//page/8&news_id=4083Veidots ar Mozello - labo mājas lapu ģeneratoru.

 .