Metodiskā padome
Skolas metodiskā padome • Skolotāju tālākizglītība • Starpnovadu metodiskais darbs • Labās prakses piemēri

Metodiskā darba galvenie virzieni 2017./2018. mācību gads

1. Mācību stundas plānošanas pilnveidošana atbilstoši izglītojamo spējām, mācību priekšmetu standartiem un programmām.
2. Mācību procesa izvērtēšana un pilnveidošana, izmantojot mācību rezultātu analīzi.

3.  Izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas sistēmas nostiprināšana.

4.  Pedagogu radošās darbības un savstarpējās pieredzes apkopošana un popularizēšana (atklātās stundas, metodiskās izstrādnes, Labās prakses piemēri).

 5. Pedagogu iesaistīšanās projektos un tālākā profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanā un pilnveidošanā.

Starpnovadu metodiskais darbs

Metodiskās apvienības

PEDAGOGU METODISKĀS APVIENĪBAS - koleģiālas Lielvārdes un Ķeguma novadu izglītības iestādēs strādājošu pedagogu grupas, kas aptver noteiktas specialitātes pedagogus, izglītības iestāžu direktorus un direktoru vietnieku grupas. 


Veidots ar Mozello - labo mājas lapu ģeneratoru.

 .