Skolas padome
Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskola

Skolas padome:


Spēkā līdz jauna padomes sastāva ievēlēšanai 2019.g. septembrī

Skolas padomes priekšsēdētāja

Santa Meirāne 

tālr. 29537145   e-pasts: samtija@gmail.com

Skolas padomes priekšsēdētāja vietnieks

Ilvars Sirmais

tālr. 29230058  e-pasts  ilvars@lombardsmoda.lv

Padomes sastāvs:

Gintars Hmeļevskis 

 29445022 

Māra Volkova

26478496 maram@inbox.lv

Gints Vecziediņš

29473473     GINTSVECZIEDINS@gmail.com

Sandra Lejniece

29458443 sandra@esences.lv

Uldis Skudra

22000059  uldis.skudra@yahoo.com

Laura Ivanova


Jolanta Čerpinska

28701828 jolanta.cerpinska@gmail.com

 Biruta Rutka                   

29617456     b.rutka@inbox.lv

Aija Krompāne               

29293812      skolaijak2@inbox.lv

Začeste Liene

skolēnu pašpārvaldes prezidente

Cienījamie vecāki!

Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskolas Padome vēlas Jūs informēt par skolas Padomes darbu 2016./2017. mācību gadā. Vēlamies pastāstīt par paveikto un padalīties ar mūsu tālākajām iecerēm.

Par paveikto ir grūti izstāstīt dažos vārdos, taču mēģināsim. Aizvadītā gada laikā Padome saņēma virkni vecāku priekšlikumu un jautājumu, kā arī Padomē daudz runājām un lēmām par to, lai mūsu skola kļūtu vēl labāka. Tagad par būtiskāko:

1.       Pēc vecāku vēstules saņemšanas organizējām domnīcu par Vērtēšanas nolikumu. Notika vairākas tikšanās gan domnīcas ietvaros, gan Padomē, kā rezultātā tika izstrādāts Vērtēšanas nolikums jaunā redakcijā. Ir veiktas vairākas saturiskas un redakcionālas izmaiņas, būtiskākās no tām:

-          kārtējo un nobeiguma vērtējumu izlikšanas termiņi e-klasē;

-          ne vēlāk kā divu nedēļu laikā pēc semestra sākuma ievieto semestra nobeiguma vērtēšanas darbu grafiku skolas mājas lapā un e-klasē;

-          iepriekšējā mācību stundā informē un ievieto e-klasē informāciju, ja kārtējās vērtēšanas ietvaros, darbi tiks vērtēti 10 ballu sistēmā;

-          sekmīgo atzīmju uzlabošana atkarībā no mācību priekšmetu stundu skaita nedēļā, ja 1-2stundas – 1 darbs semestrī katrā priekšmetā, ja vairāk par 3 stundām – 2 darbi semestrī katrā mācību priekšmetā.

2.       Padomē tika daudz runāts par ēdināšanu skolas ēdnīcā. Par šo jautājumu tika organizēta domnīca. Iepriekšējā mācību gada beigās Padomes pārstāvji un bērnu vecāki vairākkārtīgi apmeklēja skolas ēdnīcu, lai uz vietas izzinātu situāciju. Tika konstatēti vairāki pārkāpumi, kā arī iezīmējās problēmu loks, kas prasa nekavējošu rīcību. Rezultātā skolas vadība Padomei iesniedza Ēdnīcas attīstības plānu, kuru Padome apstiprināja un turpmāk uzraudzīs tā izpildi. Ceram, ka bērni pozitīvās izmaiņas būs pamanījuši, taču nākas atzīt, ka vēl ir daudz darāmā.

3.       Vairākkārtīgi tika pārrunāta situācija par Lielvārdes novada sporta centra kafejnīcu. Padomes izbrīnu radīja situācija, ka netiek ievēroti MK noteikumi Nr.172 “Noteikumi par uztura normām izglītības iestāžu izglītojamajiem, sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju klientiem un ārstniecības iestāžu pacientiem”. Padome ar šo jautājumu ir vērsusies Lielvārdes novada domē 2017.gada maija mēnesī. Pēc atkārtotas vēstules nosūtīšanas2017.gada augustā, 2017.gada 11.septembrī esam saņēmuši pašvaldības atbildi, kurā ir teikts, ka pašvaldība ir veikusi visas nepieciešamās darbības iepriekš minēto MK noteikumu ievērošanas nodrošināšanai, kā arī ir dots solījums turpmāk šo situāciju uzraudzīt.

4.       Tika organizētas vairākas domnīcas, piemēram: par skolas sporta stundām, par pareizu lasīšanu, ēdināšanu.

5.       Pēc vecāku vēstules saņemšanas aktualizējām jautājumu par B kategorijas šoferu apmācības kursu organizēšanu no 18 gadiem, 11-12.klase. Rezultātā, no šā mācību gada kursi būs pieejami!

6.       Lai veicinātu bērnu ieinteresētību mācību rezultātu uzlabošanā, Padomē tika izskatīts priekšlikums jauna nolikuma izstrādē par izglītojamo apbalvošanu. Skolas vadība solīja līdz šī mācību gada sākumam to izstrādāt un ieviest dzīvē!

7.       Regulāri tika apspriests jautājums par skolas stadionu, aktu zāli un peldbaseinu.

8.       Tika pārrunāti jautājumi par dažādu pasākumu organizēšanu skolā.

 

Sīkāk ar Padomē izskatītajiem jautājumiem un pieņemtajiem lēmumiem Jūs varat iepazīties, lasot Padomes sēdes protokolus, kurus Jūs varat atrast skolas mājas lapā.

Cienījamie vecāki, gadījumā, ja Jums ir radušies jautājumi, vēlaties izteikt savus priekšlikumus par skolas Padomes darbu un tā uzlabošanu, lūgums rakstīt skolas Padomes locekļiem e-klasē. Skolas Padomes sastāvs ir atrodams skolas mājas lapā! Būsim ļoti pateicīgi par Jūsu atsaucību!

Mūsu mērķis, lai mūsu skola kļūst labāka!

 Ar cieņu,

Skolas Padome


 Informācija: 

Skatīt vairāk:001-1.jpg

Skolas padomes priekšsēdētāja vēlēšanas

4. apr. 2017Nav komentāru  
3.aprīlī notika skolas padomes jaunā sastāva pirmā kopsēde un skolas padomes priekšsēdētāja un vietnieka vēlēšanas.  Darba kārtība: 
3.aprīlī notika skolas padomes jaunā sastāva pirmā kopsēde un skolas padomes priekšsēdētāja un vietnieka vēlēšanas.  Darba kārtība: 

1.     Skolas padomes priekšsēdētāja un priekšsēdētāja vietnieka vēlēšanas.

2.     Par skolēnu pašpārvaldes prezidentes  L.Začestes apstiprināšanu skolas padomē.

3.     Par izmaiņām skolas padomes reglamenta  3.punktā “Padomes sastāvs un ievēlēšanas kārtība”  3.1.1. apakšpunktā “ Padomes sastāvs, vecāku skaits”.

4.   Par skolas dokumenta “Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskolas       izglītojamo mācību sasniegumu  vērtēšanas kārtība” projekta          saskaņošanu un virzīšanu  apstiprināšanai.

5.      Dažādi jautājumi.

Par skolas padomes priekšsēdētāju tika ievēlēta Santa Meirāne ( 6 balsis par, viena pret, atturās nav), par priekšsēdētāja vietnieku ievēlēja Uldi Skudru (6 balsis par, pret nav, atturas viena balss). Tika apstiprināta skolas skolēnu padomes prezidentes L.Začestes darbība skolas padomē ( vienbalsīgi (10 balsis par). Veiktas izmaiņas skolas padomes reglamenta sastāvā palielinot vecāku skaitu no 7 uz 9 vietām padomē  (10 balsis par). Atbilstoši skolas padomes vēlēšanu rezultātiem skolas padomē apstiprināja vēl divus vecākus- L.Ivanovu un G.Vecziediņu  (10 balsis par). 

Skolas padome vienbalsīgi (10 balsis par) saskaņoja dokumentu “Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskolas izglītojamo mācību sasniegumu  vērtēšanas kārtība", virzot to apstiprināšanai skolas direktoram.

Tika pārrunātas dažādas aktivitātes , kuras veicamas sadarbībā ar vecākiem un pedagogiem, aprīļa mēnesī tiks organizēta domnīca 1.-5.klašu vecākiem par tēmu "LASĪTPRASME", kā arī veidots skolas padomes darba plāns.3. apr. 2017, Nav komentāru  
2017.gada 30. martā notika skolas padomes pārvēlēšanas sapulce. Sapulces sākumā skolas direktors A.Kruvesis informēja par skolas aktualitātēm un jautājumiem, kurus nepieciešams diskutēt un pārrunāt klašu kolektīvos. Vecāki tika iepazīstināti ar skolas izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas kārtības noteikumu projektu, t.sk. ar redakcionāliem labojumiem un papildinājumiem vērtēšanas sadaļā - Mācību sasniegumu uzlabošana. Skolas padomes priekšsēdētāja S.Meirāne informēja par padomes darbību un rezultātiem, akcentējot aktualitātes un nākotnes skatījumu vecāku sadarbībai savā starpā, ar skolu, pašvaldību.

1.     Skolas padomes priekšsēdētāja un priekšsēdētāja vietnieka vēlēšanas.

2.     Par skolēnu pašpārvaldes prezidentes  L.Začestes apstiprināšanu skolas padomē.

3.     Par izmaiņām skolas padomes reglamenta  3.punktā “Padomes sastāvs un ievēlēšanas kārtība”  3.1.1. apakšpunktā “ Padomes sastāvs, vecāku skaits”.

4.   Par skolas dokumenta “Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskolas       izglītojamo mācību sasniegumu  vērtēšanas kārtība” projekta          saskaņošanu un virzīšanu  apstiprināšanai.

5.      Dažādi jautājumi.

Par skolas padomes priekšsēdētāju tika ievēlēta Santa Meirāne ( 6 balsis par, viena pret, atturās nav), par priekšsēdētāja vietnieku ievēlēja Uldi Skudru (6 balsis par, pret nav, atturas viena balss). Tika apstiprināta skolas skolēnu padomes prezidentes L.Začestes darbība skolas padomē ( vienbalsīgi (10 balsis par). Veiktas izmaiņas skolas padomes reglamenta sastāvā palielinot vecāku skaitu no 7 uz 9 vietām padomē  (10 balsis par). Atbilstoši skolas padomes vēlēšanu rezultātiem skolas padomē apstiprināja vēl divus vecākus- L.Ivanovu un G.Vecziediņu  (10 balsis par). 

Skolas padome vienbalsīgi (10 balsis par) saskaņoja dokumentu “Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskolas izglītojamo mācību sasniegumu  vērtēšanas kārtība", virzot to apstiprināšanai skolas direktoram.

Tika pārrunātas dažādas aktivitātes , kuras veicamas sadarbībā ar vecākiem un pedagogiem, aprīļa mēnesī tiks organizēta domnīca 1.-5.klašu vecākiem par tēmu "LASĪTPRASME", kā arī veidots skolas padomes darba plāns.

Tika izvirzīti kandidāti darbam skolas padomē. Katram no viņiem īsumā bija jāpastāsta, kādu ieguldījumu kandidāts vēlas sniegt ar savu darbību skolas padomē.  Kopumā tika izvirzītas 12 kandidatūras. Pēc balsošanas rezultātiem tika ievēlēti (pēc saraksta izvirzīšanas kārtībā): S.Meirāne, U.Skudra, I.Sirmais, G.Hmeļevskis, M.Volkova, S.Lejniece, J.Čerpinska. 03.04.2017. notiks jaunā skolas padomes sastāva pirmā sēde, kurā tiks ievēlēts skolas padomes priekšsēdētājs un viņa vietnieks. Ja skolas padome lems par skolas vecāku skaita palielināšanu skolas padomē no 7 uz 9 padomes locekļiem, tad nākamie kandidāti skolas padomei ir:  L.Ivanova, G.Vecziediņš, A.Lejnieks, I.Stepiņa, A.Matisāne.Izglītības likums

31.pants. Izglītības iestādes padome

(1) Izglītības iestādes padome ir pirmsskolas, pamatizglītības, vidējās izglītības vai profesionālās ievirzes izglītības iestādes koleģiāla institūcija, kurā darbojas:

1) izglītojamo deleģēti pārstāvji, izņemot izglītojamos pirmsskolas izglītības programmās;

2) izglītojamo vecāku (personu, kas realizē aizgādību) deleģēti pārstāvji;

3) izglītības iestādes pedagogu un citu darbinieku deleģēti pārstāvji.

(2) Izglītības iestādes padomē vecāku (personu, kas realizē aizgādību) pārstāvji ir vairākumā. Šis noteikums neattiecas uz vakara (maiņu) vidusskolas padomi. Vecāku (personu, kas realizē aizgādību) pārstāvjus ar balsu vairākumu ievēlē izglītības iestādes vecāku sapulce. Izglītības iestādes darbinieku nevar deleģēt padomē kā vecāku (personu, kas realizē aizgādību) pārstāvi. Izglītības iestādes padomes vadītāju ievēlē no vecāku (personu, kas realizē aizgādību) pārstāvju vidus. Padomes sastāvā var iekļaut izglītības iestādes vadītāju un izglītības iestādes dibinātāja pārstāvi.

(3) Izglītības iestādes padome:

1) sniedz priekšlikumus izglītības iestādes attīstībai;

2) piedalās izglītības procesa un tā rezultātu apspriešanā un sniedz priekšlikumus izglītības kvalitātes uzlabošanai izglītības iestādē;

3) sniedz priekšlikumus jautājumos par izglītojamo un izglītības iestādes darbinieku tiesībām un pienākumiem;

4) sniedz izglītības iestādes vadītājam priekšlikumus par iestādes darba organizāciju, budžeta sadalījumu un izglītības programmu īstenošanu;

5) ir tiesīga lemt par to, kādus šā likuma 1.panta 12.4 punkta "k" apakšpunktā minētos individuālos mācību piederumus nodrošina izglītojamo vecāki (personas, kas realizē aizgādību);

51) lemj par mācību un audzināšanas procesā izmantojamo metožu un informācijas, tajā skaitā mācību līdzekļu un materiālu, atbilstību šā likuma mērķī ietvertajai izglītojamā tikumiskās attīstības nodrošināšanai, kā arī tikumiskās audzināšanas vadlīnijām;

6) risina tās kompetencē esošus organizatoriskos, tai skaitā ar izglītības iestādes rīkotajiem pasākumiem saistītus jautājumus;

7) veicina izglītības iestādes sadarbību ar sabiedrību;

8) informē par savu darbību un pieņemtajiem lēmumiem izglītības iestādes padomes darbu reglamentējošā normatīvajā aktā noteiktajā kārtībā;

9) ir tiesīga veidot [vecāku (personu, kas realizē aizgādību), izglītojamo] interešu grupas un institūcijas, tajās iesaistot attiecīgās izglītības iestādes izglītojamos un viņu vecākus (personas, kas realizē aizgādību);

10) veic citus izglītības iestādes padomes darbu reglamentējošā normatīvajā aktā un citos normatīvajos aktos noteiktos pienākumus.

(4) Izglītības iestādes padome darbojas saskaņā ar izglītības iestādes padomes darbību reglamentējošu normatīvo aktu, ko, saskaņojot ar izglītības iestādes vadītāju, izdod pati padome.

baseins2016.pptx

skolas peldbaseina prezentācija


Skolas padomes sveiciens skolas pedagogiem un darbiniekiemSkolas padomes reglaments un sēdes


EDGARA KAULIŅA LIELVĀRDES VIDUSSKOLAS

 PADOMES REGLAMENTS

 

Lielvārdē

 

Izdots saskaņā ar

Izglītības likuma 31.panta ceturto daļu

 

1.Vispārīgie jautājumi

1.1. Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskolas padome (turpmāk tekstā - Padome) darbojas, pamatojoties uz  Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskolas (turpmāk tekstā - Skolas) Nolikumu.

1.2.  Padome savā darbā ievēro Latvijas Republikas likumus, Ministru kabineta noteikumus, Lielvārdes novada domes saistošos noteikumus, Skolas nolikumu un Skolas padomes reglamentu.

2. Padomes darbības mērķis un galvenie uzdevumi

2.1. Sekmēt pedagogu, izglītojamo vecāku, izglītojamo un pašvaldības sadarbību, lai nodrošinātu izglītības programmu kvalitatīvu īstenošanu.

2.2.  Izstrādāt priekšlikumus Skolas attīstības plānam un sekmēt tā īstenošanu.

2.3.  Veicināt Skolas atbalsta fonda darbību.

2.4. Iesniegt priekšlikumus Lielvārdes novada domei, izskatīt un saskaņot grozījumus Skolas nolikumā un Iekšējās kārtības noteikumos.

 

3. Padomes sastāvs un ievēlēšanas kārtība

3.1. Padomes sastāvā ir:

3.1.1. 9 (deviņi) izglītojamo vecāku pārstāvji, kurus uz 2 gadiem ievēl Skolas klašu vecāku pārstāvju sapulcē. Vecāku pārstāvjus izvirza klašu vecāku sapulcēs. Katru klasi pārstāv viens skolēnu vecāks. Viens vecāks var pārstāvēt vairākas klases;

      3.1.2.   2 (divi) pedagogi, kurus izvirza Skolas pedagoģiskais kolektīvs;

3.1.3. izglītojamais  – skolēnu pašpārvaldes prezidents;

3.1.4 Skolas direktors.

3.2. Izglītojamo vecāku pārstāvis Padomē nevar būt pedagogs, kura bērns mācās Skolā.

3.3. Padomi vada priekšsēdētājs, kuram ir vietnieks.

3.4. Padomes priekšsēdētāju un viņa vietnieku ievēl atklātā balsošanā no Padomē ievēlētajiem izglītojamo vecākiem.

 

4. Padomes priekšsēdētāja pienākumi un tiesības

4.1. Organizēt  Padomes darbu saskaņā ar Padomes apstiprinātu darba plānu.

4.2.  Apstiprināt Padomes sēžu darba kārtību, sasaukt un vadīt Padomes sēdes.

4.3. Izteikt priekšlikumus Skolas attīstības plānam.

4.4. Sniedz pārskatu Skolas izglītojamo vecāku konferencē (kopsapulcē) par Padomes darbu.

4.5. Ir tiesīgs pieprasīt un saņemt no Skolas direktora un dibinātāja (pašvaldības) ar Skolas darbību saistītus dokumentus un informāciju.

4.6. Ir tiesīgs pieprasīt direktoram un dibinātājam (pašvaldībai) sniegt pārskatu vai informāciju par Skolas darbības jautājumiem.

4.7. Savas prombūtnes laikā norīko priekšsēdētāja vietnieku veikt Padomes priekšsēdētāja funkcijas.

 

5. Padomes darba organizācija

 

5.1. Padomes sēdes notiek ne retāk kā 4 (četras) reizes mācību gadā.

5.2. Padomes sēdi izziņo Padomes priekšsēdētājs vai viņa pilnvarots padomes loceklis.

5.3. Padomes lēmumus pieņem balsojot.

5.4. Padomes lēmumi ir spēkā, ja sēdē piedalās un balso vismaz puse no Padomes sastāva.

5.5. Neizšķirta balsojuma gadījumā izšķirošā ir priekšsēdētāja balss.

5.6. Balsošana var būt gan atklāta, gan aizklāta.

5.7. Padomes sēdes protokolē. Protokolista pienākumus veic pedagogu pārstāvis.

5.8. Padomes sēžu protokolus noformē un glabā atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

5.9. Padomes locekļiem ir tiesības iepazīties ar Padomes sēžu protokoliem.

5.10. Ja kāds no Skolas Padomes locekļiem pārtrauc darbību Padomē, viņš par to paziņo rakstiski, un viņa vietu 1 (viena) mēneša laikā ieņem nākošais Izglītojamo vecāku un/vai Skolas pedagogu kandidāts ar lielāko balsu skaitu.

5.11. Skolas Padomes priekšsēdētāja vēlēšanu sēdi vada Skolas direktors.

5.12. Informācija par sēdes norises laiku un izskatāmajiem jautājumiem tiek izsūtīta dalībniekiem pa e-pastu vismaz 2 darba dienas iepriekš.

5.13. Padomes sēdi var organizēt vienlaicīgi ar klašu vecāku sēdi, ja tas nepieciešams dažādu jautājumu koordinēšanai un lēmuma pieņemšanai.

5.14. Skolas padomes loceklis pārstāv skolas padomi un tās vārdā rīkojas, ja viņu ir pilnvarojis padomes priekšsēdētājs.

5.15. Skolas padome darbojas saskaņā ar tās darbību reglamentējošu normatīvo aktu, ko, saskaņojot ar skolas direktoru, izdod pati padome.

 

6. Padomes pienākumi un tiesības

6.1. Sniedz priekšlikumus izglītības iestādes attīstībai.

6.2. Piedalās izglītības procesa un tā rezultātu apspriešanā un sniedz priekšlikumus izglītības kvalitātes uzlabošanai izglītības iestādē.

6.3. Sniedz priekšlikumus jautājumos par izglītojamo un izglītības iestādes darbinieku tiesībām un pienākumiem.

6.4. Var sadarboties ar Skolas direktoru, pašvaldību, fiziskajām un juridiskajām personām, veicinot Skolas saimnieciski finansiālās pastāvības nostiprināšanos, sekmējot ziedojumu līdzekļu piesaisti vai Skolas atbalsta fonda izveidi. Var lemt par šo līdzekļu racionālu izlietojumu un par to atskaitīties vecāku klašu pārstāvjiem.

6.3. Sniedz izglītības iestādes vadītājam priekšlikumus par iestādes darba organizāciju, budžeta sadalījumu un izglītības programmu īstenošanu.

6.4 Skolas padomes locekļi var piedalīties ar padomdevēja tiesībām Skolas pedagoģiskajās padomes sēdēs un Skolas vadības sanāksmēs.

6.6. Var piedalīties Skolas saimniecisko darbu vispārīgajā izvērtēšanā, izstrādāt priekšlikumus izglītības programmu pilnveidošanai.

6.7. Skolas padome ir tiesīga iesniegt savus priekšlikumus Izglītības un Zinātnes Ministrijai, Lielvārdes novada domei, tās institūcijām un saņemt rakstisku atbildi likumdošanas noteiktajā kārtībā.

6.11. Skolas padome ir tiesīga izteikt priekšlikumus Skolas direktoram un dibinātājam visos ar Skolu saistītos jautājumos, bet nav tiesīga mainīt Skolas direktora rīkojumus un lēmumus.

6.12. Ir tiesīga veikt izmaiņas Padomes reglamentā.

6.13. Ir tiesīga lemt par to, kādus minētos individuālos mācību piederumus nodrošina izglītojamo vecāki (personas, kas realizē aizgādību).

6.14. Lemj par mācību un audzināšanas procesā izmantojamo metožu un informācijas, tajā skaitā mācību līdzekļu un materiālu, atbilstību Izglītības likuma mērķī ietvertajai izglītojamā tikumiskās attīstības nodrošināšanai, kā arī tikumiskās audzināšanas vadlīnijām.

6.15. Risina tās kompetencē esošus organizatoriskos, tai skaitā ar izglītības iestādes rīkotajiem pasākumiem saistītus jautājumus.

6.16. Informē par savu darbību un pieņemtajiem lēmumiem Skolas padomes darbu reglamentējošā normatīvajā aktā noteiktajā kārtībā. Skolas padome savā informācijas apritē var izmantot skolas mājas lapas vietni, e-klasi.

6.17. Ir tiesīga veidot [vecāku (personu, kas realizē aizgādību), izglītojamo] interešu grupas un institūcijas, tajās iesaistot attiecīgās Skolas izglītojamos un viņu vecākus (personas, kas realizē aizgādību).

6.18. Veic citus Skolas padomes darbu reglamentējošā normatīvajā aktā un citos normatīvajos aktos noteiktos pienākumus.

 

  

7. Noslēguma jautājumi

7.  Skolas direktors ar ikreizēju rīkojumu ir tiesīgs noregulēt jautājumus, kas nav atrunāti šajā reglamentā, lai pilnvērtīgi un nepārtraukti tiktu īstenotas Skolas padomes funkcijas.

8. Izmaiņas un papildinājumus reglamentā apspriež Skolas padomes sēdē, noformē rakstiski kā papildinājumu vai labojumu. Izmaiņas reglamentā apstiprina Skolas padomes sēdē.

9. Atzīt par spēku zaudējušu Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskolas 2016 .gada 11.marta Nr. 16- p  apstiprināto Skolas padomes reglamentu.

10. Noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to parakstīšanas.

 

Skolas padomes priekšsēdētāja       ___________________  S. MeirāneVeidots ar Mozello - labo mājas lapu ģeneratoru.

 .