Skolas vēsture
Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskola

Tradīcijas

 • Zinību diena - 1. septembris - sākas ar svinīgo līniju, kurā skolēnus un viņu vecākus ar jauno mācību gada sākumu apsveic skolas direktors, viesi. Divpadsmito klašu skolēni ar interesantu priekšnesumu sveic pirmo klašu skolēnus. Pēc tam skolēni dodas uz pirmo stundu.
 • Tēvu diena-jautras spēles, futbols, tēvu sveikšana, zupas baudīšana.
 • Skolotāju diena - 12.klase gatavo pārsteigumu skolotājiem.
 • 10. klašu iesvētības – šo pasākumu gatavo 11. klašu skolēni. Katru reizi tiek izdomāta jauna iesvētību tēma un jauni uzdevumi desmitajiem.
 • Mārtiņdienas tirgus 1.-4. klasei.
 • Pilsonības nedēļa, veltīta Latvijas proklamēšanas dienai. Šajā nedēļā tiek organizēti konkursi, 9. klašu Vīru spēles pie A. Pumpura muzeja, svecīšu iedegšana skolas pagalmā, 7  .- 8.klašu ierindas skate, ekskursijas, svinīgs koncerts.
 • Pogu vakars- pasākums 9.klasēm, ģimenēm, skolotājiem.
 • Ziemassvētku pasākumi 1. - 4.klasēm, 5.-8.klasēm. Gada balva 9. -12.klasēm-viens no nozīmīgākajiem pasākumiem  vidusskolā, nominācijas, priekšnesumi.
 • Ziemassvētku stipendiju kandidāti tiek izvirzīti no katras 7.-9. klases. “Advente ir laiks, kurā mūsos grib pieaugt gaisma un skaidrība”, tāpēc stipendijas piešķiršanas kritēriji: kāda ir tava attieksme pret tuvākajiem, kāds ir tavs gribasspēks, kā tu spēj pārvarēt savas negatīvās iezīmes, kāda ir tava motivācija mācīties? Žūrijas komisija izvērtē klašu pieteikumus un Ziemassvētkos veltītajā pasākumā. stipendija tiek izsniegta, arī katrs kandidāts saņem dāvanā grāmatas un vislabākos novēlējumus.
 • Valentīndiena - atpūtas pasākums , kurš veltīts mīlestībai, priekam.
 • Gredzenvakars, kurā divpadsmitie saņem skolas piemiņas zīmi – skolas gredzenu, un ielūdz savus vecākus, skolotājus un draugus uz klases iestudēto priekšnesumu- parasti tās ir teātra izrādes, gan pašu sacerētas, gan dažādu autoru lugas.
 • Kursa darbu aizstāvēšana- jau septembrī vidusskolnieki izvēlas savu kursa darba tēmu, un aprīlī vai maijā notiek kursa darba prezentācija un aizstāvēšana.
 • Mātes Dienā ir koncerts, kurā skolēni ar dažādiem priekšnesumiem sveic savus vecākus vai pasākums māmiņām līdzīgs kā Tēvu diena ar jautrām stafetēm.
 • Eiropas diena- Eiropas eksāmens, konkursi visām klašu grupām.
 • Pēdējais zvans - pasākums, ko organizē 8. un 11. klašu skolēni, sveicot devīto un divpadsmito klašu skolēnus ar mācību gada noslēgumu, novēlot tiem sekmes eksāmenos. Šajā dienā devītie un divpadsmitie pateicas saviem skolotājiem un skolai.
 • Izlaidums 9. klasēm, kurā tiek izsniegti atestāti par pamatskolas beigšanu.
 • Izlaidums 12. klasei, kurā tiek izsniegti sertifikāti un atestāti par vidējās izglītības iegūšanu.

 

Izglītības pirmsākumi Lielvārdē 

 Izglītības pirmsākumi Lielvārdē meklējami jau 1689. gadā. Turpmākajos gados Lielvārdē dažādās vietās un ēkās ir darbojusies draudzes skola, 2-, 4-, un 6- gadīgā pamatskola un nepilnā vidusskola.

 Pateicoties toreizējā skolas vadītāja A. Alsupa neatlaidībai,1945./1946. mācību gadā durvis vēra Lielvārdes vidusskola. Skolas ēka atradās “Sarkanajā skolā’ Ozolu mājā. Ar katru gadu skolēnu skaits pieauga un skolas vajadzībām piemēroja vēl piecas privātās mājas: Strižuku māju “Baltā skoliņa”, Krastiņu māju, Zīderes māju, Poriešu māju. Mācību darbs tā turpinājās gandrīz 20 gadus.

1961. gadā toreizējais skolas direktors Z. Kupcis ielika pamatakmeni jaunajai skolas ēkai. Skolēni jaunās skolas durvis vēra 1964. gada 1. septembrī.

Lielvārdes vidusskolas direktori:

Arvīds Alsups (1945.-1950.)

Monika Smeltere (1951.-1952.)

Andrejs Ančupāns (1952.- 1953.)

Pāvels Zariņš (1953.-1956.)

Aleksandrs Kudiņš (1956.-1960.)

Zigfrīds Kupcis (1960.-1965.)

Staņislavs Gribusts ( 1965.- 1982.)

Anastasija Melkerte (1982.-1985.)

Vitauts Priediens (1985.-1986.)

Andris Gribusts (1986.-1995.)

Antra Virsnīte (1995.-1998.)

Aigars Kruvesis (1998.-31.01.2017)

Sarmīte Lazdiņa (direktora p.i.) (01.02.2018.-31.05.2018)

Aivars Peisenieks kopš 01.06.2018.

1979. gadā skolai tika piešķirts Edgara Kauliņa vārds.

Lielvārdes skolā pedagogi galveno vērību veltīja jauniešu personības veidošanai. Kopš piecdesmitajiem gadiem ļoti aktīvi darbojās skolēnu komiteja, izveidojot radiomezglu, skolas sienasavīzi. Iznāca arī skolas literārais žurnāls “ Spartaks”.

 Ar ienākšanu jaunajā skolas ēkā tika izvērsts fakultatīvais darbs pa mācību priekšmetiem. Kopš septiņdesmitajiem gadiem kolhoza speciālisti vadīja jauno mehanizatoru pulciņu, kā arī lopkopju pulciņu. Skolēni strādāja skolas izmēģinājumu lauciņos ne tikai mācību laikā, bet arī vasarā noteiktās dienās, kā arī kopa skolas apkārtni. Strādāšanu kolhozos sākās ar kopsaimniecību izveidošanu. 1970. gadā kolhozs “ Lāčplēsis” piešķīra 0.8 ha skolai augļu dārza izveidei.

 Ar 1965. gadu skolā parādījās jaunas tradīcijas – Karoga svētki, tika uzsākta draudzība ar Igaunijas Ahjas vidusskolu, tika rīkotas Baltijas tautu jauniešu darba un atpūtas nometnes un draudzīgas tikšanās ar Ahjas skolu un Veprai skolu Lietuvā. Šajā laikā notiek skolotāju zinātniskās pieredzes konferences, veidojas sadarbība ar augstskolu pasniedzējiem un zinātniekiem. Arī skolēni sāk strādāt zinātniskos darbus, gūst atzinības gan republikas, gan Vissavienības olimpiādes. Ļoti daudz godalgotās vietas tiek iegūtas Zinātnes un tehnikas nedēļās gan ķīmijā, fizikā un bioloģijā.

Teātra spēlēšana skolā ir viena no pamattradīcijām, tāpat dziedāšana un dancošana ir darbs, kurā skolēni varēja izpausties un lietderīgi, interesanti pavadīt savu laiku.
  

Skolas ēkas

 .