Misija: 
   Veicināt zinošu, izvērtētspējīgu, radošu, dzīvei sagatavotu jauniešu izaugsmi.

Vīzija: 
   Ilgtspējīga skola, kurā motivēti pedagogi organizē mācīšanos mērķtiecīgiem,
lietpratīgiem un inovatīviem izglītojamajiem, kuri mācās iedziļinoties.
   Uz pozitīvu rezultātu, izaugsmi un sadarbību orientēti izglītojamie, pedagogi un vecāki.


 Izmaiņas stundu sarakstā
 Ēdienkartes
 Skolas pasākumu kalendārs 
Mācību programmas 10. un 11. klasēm  
Skolotājiem

Par 2021./2022. mācību gadu


Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskolas galvenie uzdevumi mācību un audzināšanas darbā

2021. /2022. mācību gadā

 1. Organizēt mūsdienīgu mācību procesu, balstītu pedagogu un izglītojamo sadarbībā, veidojot pozitīvu un vērtīgu mācību pieredzi.
 2. Pilnveidot cieņpilnas saskarsmes un līdzdarbības prasmes.

 


_____________________


Gaidām jaunus skolēnus sākumskolas, pamatskolas un vidusskolas klasēs_____________________
Aicinām pieteikties mācībām Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskolas 10.klasē.


(izglītības programmas kods 31016011)


Aicinām topošo pirmklasnieku vecākus uz sapulci 3.jūnijā!


_____________________

Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskola ar 2021. gada 1.februāri uzsāk skolēnu reģistrāciju uzņemšanai 1. klasē 2021./2022.m.g.

Dokumentus pieņem darbdienās skolas kancelejā no plkst. 9.00 – 16.00, tālrunis informācijai  28348336, 65071840.
(lūgums pirms ierašanās iestādē sazināties pa norādīto tālruni, lai vienotos par tikšanās laiku!)

Uzņemšanas kārtība:

 • Piesakot bērnu uzņemšanai 1. klasē, vecāki/aizbildņi (turpmāk – vecāki) uzrāda personu apliecinošus dokumentus un iesniedz bērna dzimšanas apliecības kopiju vai norakstu.
 • Vecāki aizpilda iesnieguma veidlapu. Iesniedzēja klātbūtnē iesniegums tiek reģistrēts.
 • Vecākiem līdz 30.08.2021. skolas kancelejā jāiesniedz medicīniskā karte 026/u un  izziņa par apmeklēto izglītības programmu piecgadīgo un sešgadīgo bērnu obligātajā sagatavošanā, fotokartiņa 3x4.
Lūdzam bērnu vecākus savlaicīgi pieteikties Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskolā!


Rīcības algoritms, ja bērnam ir akūtas elpceļu infekcijas slimības pazīmes.

Vēstule no Veselības ministrijas


Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskolā gaidām jaunus skolēnus:

 • 10.klasē;
 • 1.klasē;
 • visās sākumskolas un vidusskolas klasēs.

Iesniedzamie dokumenti:

Uz 10.klasi:

 • vecāku iesniegums uz vidusskolas veidlapas;
 • uzrādīt skolēna personu apliecinošu dokumentu (pase vai ID karte);
 • apliecība par pamatizglītību un sekmju izraksts;
 • medicīnas dokumenti.

Uz 1.klasi:

 • Piesakot bērnu uzņemšanai 1. klasē, vecāki/aizbildņi (turpmāk – vecāki) uzrāda personu apliecinošus dokumentus un iesniedz bērna dzimšanas apliecības kopiju vai norakstu.
 • Vecāki aizpilda iesnieguma veidlapu un iesniedz klātienē.
 • Vecākiem līdz 30.08.2020. skolas kancelejā jāiesniedz medicīniskā karte 026/u un  izziņa par apmeklēto izglītības programmu piecgadīgo un sešgadīgo bērnu obligātajā sagatavošanā,fotokartiņa 3x4.
Uz citām sākumskolas un vidusskolas klasēm:

 • vecāku iesniegums uz skolas veidlapas. Iesniedz klātienē;
 • uzrādīt skolēna personu apliecinošu dokumentu (dzimšanas apliecība, pase vai ID karte);
 • liecība.

Dokumentus var iesniegt darba dienās:

 • no 9:00 līdz 12:00
 • no 13:00 līdz 15:00

Tālrunis informācijai: 65071840.

E-pasts: skola@vidusskolalielvarde.lv

____

Esam sagatavojuši informatīvu materiālu skolēniem un vecākiem par attālinātās mācīšanās īstenošanu Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskolā no 23.03.2020. 

Ticam, ka savstarpēji sadarbojoties un atbildīgi veicot uzdoto, veiksmīgi īstenosim attālināto mācīšanos. 

Mācīšanās attālināti Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskolā. Lasīt vairāk.

___


Laipni aicināti mācīties Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskolā

Mūsu skola realizē:

 •  pamatizglītības programmu,
 • pamatizglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programmu 7. – 9. klasēs.
 •  vispārējās vidējās izglītības programmu,
 • vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programmu 10. - 12. klasēs,
 •  speciālās izglītības programmu izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem,
 •  speciālās izglītības programmu izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem.

10. – 11. klasēs izglītojamie izstrādā zinātniski pētnieciskos darbus, kas veicina iekļūšanu budžeta vietās augstskolās.

Uzņēmējdarbības pamatus iespējams apgūt, iesaistoties profesionālās pilnveides programmā “Esi līderis!”

10. - 12.klašu izglītojamie ar augstiem mācību sasniegumiem ik mēnesi saņem pašvaldības stipendiju un naudas balvas mācību gada noslēgumā par augstiem sasniegumiem olimpiādēs un konkursos.

No 1. klases  - angļu valoda, datorika, pēc stundām darbojas pagarinātās dienas grupas, t.sk. dežūrgrupa.

2019./2020. mācību gadā ar brīvpusdienām tiek nodrošināti 1. – 9. klašu izglītojamie.

Pašvaldības autobuss aizved skolēnus uz Lielvārdes novada Mūzikas un mākslas skolu, Avotu ielas masīvu, Kaibalu, Dzelmēm.

Pēc stundām iespējams apmeklēt:

 •  teātra grupas “Bumbulis” nodarbības,
 •  Eiropas valodu (t. sk. krievu valodas) pulciņu,
 •  dambretes pulciņu,
 •  sporta (sporta spēļu, fiziskās attīstības ar boksa elementiem) pulciņu,
 • vides pulciņu,
 • kokapstrādes pulciņu (ar iespēju iegūt Amatniecības kameras amata zeļļa diplomu)
 •  ceļu satiksmes drošības  u.c. pulciņus,
 •  1. – 4. klašu kori,
 • 3. – 4. klašu vokālo ansambli.

Izglītojamajiem ir iespēja apliecināt savas organizatoriskās prasmes, darbojoties 5. – 8. klašu un 9. – 12. klašu skolēnu pašpārvaldē.

Skolā ir iespējas darboties Jaunsardzē, kā arī iegūt B kategorijas autovadītāja apliecību.


Mūsu vidusskola ir atvērta, dinamiska, konkurētspējīga.