Izglītības programmas
pamatizglītība • vidējā izglītībaEdgara Kauliņa Lielvārdes vidusskolas pamatizglītības programmas mācību priekšmetu un stundu plāni.


Ar 2020. gada 1.septembri vidusskolā 10.klases skolēni ir uzsākuši mācīties saskaņā ar jaunā Izglītības standarta prasībām (izglītības programmas kods 31016011) .


Pirms mācību uzsākšanas 10. klasē, skolēniem ir iespēja izvēlēties vienu no skolas piedāvātajām 3 programmām (t.s. kursu komplektiem jeb izvēļu groziem), ar nosacījumu, ka skolēni pamatkursus mācīsies galvenokārt 10. un 11. klasē, bet padziļinātos un specializētos kursus – 11. un 12. klasē atbilstoši savai izvēlei un skolas veidotajam mācību stundu plānam. Tieši padziļinātie kursi un specializētie kursi būs tas, ar ko viena skolēna izvēle atšķirsies no citu skolēnu izvēles, līdz ar to atšķiroties arī viņu mācību stundu sarakstam.

  • 1. programma/komplekts – plānota skolēniem, kuru intereses ir saistītas ar žurnālistiku, tulkošanu, filoloģiju, vēsturi, arī jurisprudenci. Padziļinātie kursi šiem skolēniem 11. un 12. kl. būs  svešvalodas – angļu, krievu/vācu un 3. svešvaloda, vēsture, latviešu valoda un literatūra; specializētie kursi – radošā rakstīšana, filozofija, teātris un drāma;
  • 2. programma/komplekts – skolēniem, kuri plāno studēt inženierzinātnes, darboties mašīnbūves, mehānikas, enerģētikas, elektronikas, elektrotehnikas nozarēs. Padziļinātie kursi: matemātika, sociālās zinātnes un fizika; specializētie kursi: uzņēmējdarbības pamati, robotika, bet pamatkursā arī programmēšana;
  • 3. programma/komplekts – skolēniem, kurus interesē medicīna, farmācija, veterinārija, uzturzinātne, sabiedrības veselība. Padziļinātie kursi: bioloģija, ķīmija, fizika, bet specializētie kursi – medicīnas pamati, uzņēmējdarbības pamati, publiskā uzstāšanās.
Izglītības programmas, kuras turpinās.

Lielvārdes vidusskola īsteno šādas izglītības programmas:

1. Pamatizglītības programma (21011111)

Pamatizglītības programma tiek īstenota deviņu gada laikā Vispārējās izglītības likuma noteiktajā kārtībā. Pamatizglītības programmas īstenošana nodrošina izglītojamo ar sabiedriskajai un personiskajai dzīvei nepieciešamajām pamatzināšanām un pamatprasmēm; rada pamatu izglītojamā turpmākai izglītībai; veicina izglītojamā harmonisku veidošanos un attīstību; sekmē izglītojamā atbildīgu attieksmi pret sevi, ģimeni, sabiedrību, apkārtējo vidi un valsti.

Pamatizglītības programma (21011111)

2. Vispārējās vidējās izglītības programma, vispārizglītojošais virziens (31011011)

Vispārizglītojošais virziens samēro mācību priekšmetu piedāvājumu, līdzsvarojot visas izglītības jomas. Skolēni apgūst obligātos vispārizglītojošos mācību priekšmetus, sociālo zinību un matemātikas, dabaszinību un tehnisko zinību, kultūrizglītības bloka priekšmetus.

Vispārējās vidējās izglītības programma, vispārizglītojošais virziens (31011011)

3. Speciālā pamatizglītības programma izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem (21015611)

Izglītības programma nodrošina iespēju sasniegt Valsts pamatizglītības standartā noteiktos mērķus atbilstoši izglītojamo veselības stāvoklim, spējām un attīstības līmenim. Izglītības programmu saturu veido mācību priekšmetu programmas un individuālo nodarbību plāns.

Speciālā pamatizglītības programma izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem (21015611)

4. Speciālās pamatizglītības programma izglītojamiem ar garīgās attīstības traucējumiem (21015811)

5. Vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programma (31013011)

Vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programma (31013011) 

6. Pamatizglītības otrā posma (7. – 9. klase) matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programma (23013111). 

7. Valsts aizsardzības mācība (VAM).

VAM attīsta šādas kompetences:  pilsoniskās apziņas veidošana un patriotiskā audzināšana; valsts aizsardzības prasmju attīstīšana; līderības un saliedētības attīstīšana; veselīga dzīvesveida popularizēšana un fizisko spēju uzturēšana. Vairāk par VAM skatiet šeit:
https://ej.uz/ValstsAizsardzibasMaciba

Zināšanai:VISPĀRĒJĀS VIDĒJĀS IZGLĪTĪBAS PROGRAMMAS

Vispārējās vidējās izglītības programmu obligāto saturu nosaka valsts vispārējās vidējās izglītības standarts. Vispārējās vidējās izglītības programmas ir šādos virzienos:

  • Vispārizglītojošais virziens, ko nosaka izglītības programmu grupa bez īpaši akcentētiem mācību priekšmetiem;
  • Humanitārais un sociālais virziens, kuru nosaka izglītības programmu grupa ar īpaši akcentētiem humanitāro un sociālo zinību mācību priekšmetiem;
  • Matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziens, kuru nosaka izglītības programmu grupa ar īpaši akcentētiem matemātikas, dabaszinību un tehnisko zinību mācību priekšmetiem;
  • Profesionālais virziens, kuru nosaka izglītības programmu grupa ar īpaši akcentētu profesionālo ievirzi (piem. mākslā, mūzikā, komerczinībās, sportā).

Visu virzienu izglītības programmas satur vienāda nosaukuma 8 obligātos priekšmetus. Katram programmas virzienam vēl 3-6 obligātie priekšmeti. Skola var piedāvāt vēl dažus izvēlēs priekšmetus 10 - 15% mācību laika apjomā vai piedāvāt šai laikā padziļināti apgūt kādu no obligātajiem priekšmetiem. Vispārējās vidējās izglītības programmu attiecīgajā virzienā var apvienot ar mazākumtautību izglītības programmu, iekļaujot tajā mazākumtautības dzimto valodu, ar mazākumtautību identitāti un integrāciju Latvijas sabiedrībā saistītu mācību saturu.