Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskolas galvenie uzdevumi mācību un audzināšanas darbā 
2020. /2021. mācību gadā

 1. Organizēt kompetencēs balstīta mācību satura un pieejas ieviešanu mācību procesā.
 2. Pilnveidot saskarsmes un līdzdarbības prasmes.


Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskolas galvenie uzdevumi mācību un audzināšanas darbā
2019. /2020. mācību gadā

 1. Organizēt mūsdienīgu un efektīvu mācību procesu, akcentējot pedagogu un izglītojamo sadarbības un līdzdarbības prasmes.
 2. Sekmēt izglītojamo veidošanos par radošām, izvērtētspējīgām un patriotiskām personībām.


Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskolas galvenie uzdevumi mācību un audzināšanas darbā 
2017./2018. mācību gadā

 1. Organizēt skolēna pieredzē balstītu jēgpilnu mācību procesu.
 2. Iesaistīt izglītojamos, vecākus un pedagogus  skolas tradīciju un kultūrvides izkopšanā.

 

* Skolas attīstības skatījums * Kvalitatīva izglītība *

Mērķi: Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskolas mērķis ir veidot izglītības vidi, organizēt un īstenot izglītošanas procesu, kas nodrošinātu valsts izglītības standartā noteikto izglītības mērķu sasniegšanu:

1. Mācību procesa pilnveidošana, paaugstinot mācību stundas efektivitāti, izmantojot informāciju tehnoloģijas, daudzveidīgas mācību metodes, virzībā no mācīšanas uz mācīšanos.

2. Vērtībizglītošana, pilsoniskā un patriotiskā audzināšana, ētisko principu iedzīvināšana ikdienā, kas ļautu indivīdam veiksmīgi sagatavoties dzīvei kā atbildīgam valsts pilsonim.

3. Skolas prestiža celšana sabiedrībā, veicinot sadarbību ar izglītojamiem, viņu vecākiem, citām izglītības un kultūras iestādēm, kā arī ar pašvaldību.

4. Mācību procesa nodrošināšanai nepieciešamās materiāli tehniskās bāzes atjaunošana atbilstoši sadalītajām prioritātēm /nodrošinājums mācību priekšmetu efektīvākai apguvei; mācību kabinetu un skolas ēkas labiekārtošana.

2017./2018.mācību gadā skolā mācās 530 skolēni


Skolas pašvērtējums (2017./2018.) 

Noslēguma sadaļa * Tālākās attīstības vajadzības

Tālākās attīstības vajadzības ir saistītas ar skolas attīstību, mācību un audzināšanas darba efektivitātes paaugstināšanos, Lielvārdes novada izglītības stratēģiju un novada attīstības programmu un stratēģiju līdz 2030.gadam, sabiedrības pieprasījumu izglītības procesa pilnveidē, skolas finanšu resursu efektīvas izmantošanu, kā arī ar finanšu piesaisti, izstrādājot projektus un piedaloties izglītības aktivitātēs valstī un starptautiskajā līmenī.

 

·         Pilnveidot pedagogu mācību darba organizēšanu atbilstoši izglītojamo vajadzībām, spējām gan darbā ar talantīgajiem, gan izglītojamajiem ar speciālām vajadzībām;

 • ·         pilnveidot pēctecības principa nodrošināšanu: sākumskola - pamatskola - vidusskola;
 • ·         Pilnveidot vidējās izglītības programmas mācību priekšmetu piedāvājumu, nepieciešamības gadījumā veidot jaunu vidējās izglītības programmu.
 • ·         Mācīt mācīties, izmantojot dažādas modernās tehnoloģijas.
 • ·         Pedagogiem turpināt pilnveidot sistemātisku izglītojamo sasniegumu dinamikas izpēti katrā mācību priekšmetā.
 • ·         Turpināt pilnveidot konsultāciju darbu, meklējot optimālas metodes mācīšanās un mācīšanas procesa un vērtēšanas realizēšanai.
 • ·         Pedagogu iesaistīšanās projektos un profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanā un pilnveidošanā.
 • ·         Skolas mācību un audzināšanas darba pilnveidošana saistībā ar vecāku sadarbību.
 • ·         Izglītojamo vecāku iesaistīšana skolas ārpusstundu pasākumos.
 • ·         Motivēt izglītojamos apzinīgam mācību darbam ikdienā.
 • ·         Katra izglītojamā personiskās iniciatīvas un atbildības attīstīšana.
 • ·         Izglītojamo mācību sasniegumu uzlabošana, pilnveidojot vērtēšanas un pašvērtēšanas sistēmu.
 • ·         Motivēt pedagogus un izglītojamos mācību sasniegumu uzlabošanā.
 • ·         Izglītojamo mācību sasniegumu uzlabošana, pilnveidojot vērtēšanas sistēmu.
 • ·         Pievērst uzmanību mācību satura plānošanai, diagnosticējošo darbu izveidei un lietošanai mācību rezultātu prognozēšanā.
 • ·         Pilnveidot atbalsta sniegšanu izglītojamajiem, kuriem ir grūtības mācībās vai kuri ilgstoši nav apmeklējuši skolu.
 • ·         Turpināt pilnveidot individuālas pieeju mācību procesā.
 • ·         Pilnveidot izglītojamo pašpārvaldes un vecāku  sadarbību skolas interešu izglītības programmu piedāvājuma paplašināšanā, pasākumu norises plānošanā un organizēšanā, veicinot aktīvu līdzdarbošanos.
 • ·         Sekmēt vienota morāla un psiholoģiska atbalsta sniegšanu skolā.
 • ·         Pilnveidot atbalsta personāla sadarbību darbā ar speciālajām programmām.
 • ·         Veidot sadarbību starp pedagogiem un speciāliem pedagogiem, lai palīdzētu iekļauties skolā bērniem ar speciālām vajadzībām.
 • ·         Skolas budžeta veidošana kā atbalsts skolas attīstībai.
 • ·         Skolas nodrošinājums ar jaunām tehnoloģijām un materiāli tehniskās bāzes pilnveide.
 • ·         Labiekārtot aktīvās atpūtas zonu skolas teritorijas zaļajā zonā.
 • ·         Rekonstruēt sporta stadionu, izbūvēt skolas aktu zāli un peldbaseinu.
 • ·         Nepieciešama skolas ēkas ārsienu siltināšana.
 • ·         Nepārtraukta pedagogu profesionālā pilnveide.
 • ·         Pilnveidot moderno tehnoloģiju pielietojuma prasmes un inovatīvo darbību.
 • ·         Veicināt skolas tēla atpazīstamību un prestiža celšanu sabiedrībā. Turpināt pilnveidot informācijas apriti par mācību un audzināšanas darba  skolvadības sistēmu e-klasē, īstenojot izvirzītos mērķus un uzdevumus, konsekventi  ievērot un pārraudzīt izvirzītās prasības.
 • ·         Veicināt Skolas padomes lomu un darba efektivitāti.
 • ·         Stiprināt vidusskolas statusu, piesaistot izglītojamos un piedāvājot daudzveidīgas izglītības programmas.

Skolas tālākās vajadzības tiks ņemtas vērā, veidojot ikgadējās prioritātes un uzdevumus, kā arī tās ietver skolas attīstību līdz 2019. gadam un ilgtermiņa attīstību saistībā ar Lielvārdes novada attīstības programmu un izglītības kvalitātes attīstību kopumā.

 

 .